4/24/2014

Fragmento

You pierce my soul. 
I am half agony,
half hope. 

Jane Austen